REGULAMIN FETISH CHATEAU

Założycielki Fetish Chateau będą Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma na celu zapewnić przejrzyste, z poszanowaniem drugiej osoby, a także bezpieczne korzystanie z wyjątkowego miejsca jakim jest to studio.

§ 1.

Definicje:

Administrator – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem pozostawionych danych osobowych jest EVIL ART, NIP 5272929327 REGON 386310307;

Fetish Chateau – studio BDSM prowadzone przez EVIL ART, NIP 5272929327 REGON 386310307;

Gość – osoba dokonująca rezerwacji i najmująca powierzchnię w Fetish Chateau;

Kalendarz – zakładka na stronie www.fetishchateau.com, w której Gość może dokonać rezerwacji w Fetish Chateau;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Fetish Chateau czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Menu Fetish Chateau – podręczna instrukcja obsługi Przedmiotów;

Osoba towarzysząca – osoby zaproszone przez Gościa i przebywające w jego obecności na terenie Fetish Chateau, za które Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność;

Powierzchnia – poziom -1, 0, i 1 w budynku Fetish Chateau udostępniony do użytku gościom Fetish Chateau;

Przedmioty – wszelkie rzeczy udostępnione gościom Fetish Chateau w czasie wynajmu powierzchni;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Wyposażenie – wszelkie przedmioty ruchome znajdujące się na powierzchni i terenie Fetish Chateau, zarówno będące przedmiotami samodzielnymi lub trwale połączonymi z nieruchomością np. meble BDSM.

§ 2.

 1. Fetish Chateau jest obiektem składającym się z trzech kondygnacji. Na poziomie -1 znajduje się Dark Room i Office Room. Na poziomie 0 znajduje się Komnata. Na poziomie 1 znajduje się Sissy Room, Latex Room i Medicall Room.
 2. Goście mają możliwości rezerwacji powierzchni Fetish Chateau na godziny lub doby.
 3. Rezerwacji i korzystać z Powierzchni Fetish Chateau mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.
 4. Minimalny czas najmu Powierzchni wynosi 4 h. Najem rozpoczyna się o godzinie wybranej przez Gościa w oparciu o dostępność w Kalendarzu. W przypadku nie opuszczenia Powierzchni w ciągu 15 minut od chwili zakończenia czasu najmu Powierzchni, zostanie naliczona opłata w wysokości równej stawce za najkrótszy możliwy czas najmu, czyli za 3 godzinny najem Powierzchni. Niemniej, Fetish Chateau zastrzega sobie prawo wyproszenia z Fetish Chateau Gościa oraz Osoby Towarzyszące w przypadku nie opuszczenia Powierzchni w ciągu 15 minut od chwili zakończenia czasu najmu Powierzchni.
 5. Zakazane jest podnajmowanie Powierzchni Fetish Chateau przez Gości lub Osoby Towarzyszące.
 6. Cennik wynajmu Powierzchni znajduje się na stronie www.fetishchateau.com w zakładce /cennik . Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia rezerwacji cena staje się wiążąca.
 7. Fetish Chateau zastrzega sobie prawo do pobrania przy dokonywaniu rezerwacji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za najem Powierzchni Fetish Chateau z tytułu kaucji. W przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub innych uchybień przy korzystaniu przez Gościa lub Osoby Towarzyszące z Powierzchni, kaucja ulega zwrotowi w ciągu 3 dni roboczych na rachunek Gościa. Za moment zwrotu kaucji uważa się zaksięgowanie przelewu wychodzącego z rachunku bankowego Fetish Chateau. Wysokość kaucji znajduje się w Cenniku.
 8. Płatność z tytułu rezerwacji pobierana jest z góry.
 9. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 48h przed rozpoczęciem najmu, Gościowi nie przysługuje zwrot płatności z wyjątkiem kaucji. W okresie pomiędzy trzecią, a siódmą dobą przed rozpoczęciem najmu, Gościowi przysługuje jedynie bezpłatne przeniesienie rezerwacji na inny termin, kaucja nie ulega zwrotowi. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem najmu Powierzchni, Gościowi przysługuje zwrot całej płatności wraz z kaucją.
 10. Życzenie przedłużenia rezerwacji Gość może zgłosić w każdym czasie. Fetish Chateau uwzględnia życzenia przedłużenia rezerwacji w miarę posiadanych możliwości.

§ 3.

 1. Ceny wszystkich widocznych konfiguracji rezerwacji na stronie Fetish Chateau, tj. www.fetishchateau.com są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich oraz w euro. Płatności w euro można jedynie dokonywać na rachunek PL75 1160 2202 0000 0005 1986 5037
  W przypadku dokonania płatności w euro na inny rachunek, w wyniku którego dojdzie do automatycznego przewalutowania, Fetish Chateau jest uprawnione do żądania uzupełnienia płatności o kwotę równą różnicy przewalutowania płatności.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej www.fetishchateau.com stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia rezerwacji ceny stają się wiążące.
 3. Fetish Chateau przyjmuje płatności w następujących formach:
  • – przelewem za pośrednictwem usługi płatności online serwisu CashBill;
  • – tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy 75 1160 2202 0000 0005 1986 5037
 4. Rezerwacje niepotwierdzone lub nieopłacone przez Gościa będą anulowane w przypadku upływu 24 godzin od chwili złożenia rezerwacji przez Gościa. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Fetish Chateau.
 5. W przypadku częściowej zapłaty ceny za rezerwację, rezerwacja w całości ulega anulowaniu.
 6. W przypadku Konsumenta, Fetish Chateau wystawia paragon jako dowód sprzedaży, w przypadku przedsiębiorców Fetish Chateau wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Fetish Chateau może wystawić fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury, Gość zobowiązany jest o tym poinformować Fetish Chateau przed dokonaniem płatności.

§ 4.

Gościowi, który jest Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 5.

 1. Gość jest uprawniony do korzystania z Powierzchni z Osobami Towarzyszącymi. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za Osoby Towarzyszące. Maksymalna ilość osób wspólnie korzystających z Gościem z Powierzchni nie może być większa niż 6 osób. W przypadku planowania większej ilości Osób Towarzyszących, Gość jest obowiązany uzyskać uprzednią zgodę Fetish Chateau. W tym celu należy się skontaktować pod adresem e-mail contact@fetichchateau.com lub telefonicznie +48 729 977 768
 2. Fetish Chateau nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez Gości i Osoby Towarzyszące. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa lub Osoby Towarzyszące będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Na prośbę Gościa mogą zostać odesłane na wskazany adres po dokonaniu opłaty za wysyłkę. Po upływie trzech miesięcy, rzeczy są utylizowane.
 3. Fetish Chateau zastrzega sobie prawo do nieudostępniania Powierzchni Fetish Chateau wszystkim osobom. Fetish Chateau nie ma obowiązku uzasadnienia swojej decyzji.
 4. Fetish Chateau jest uprawnione również do wyproszenia danej osoby z Powierzchni i terenu Fetish Chateau bez podania przyczyny również w przypadku, gdy taka osoba nie narusza postanowień Regulaminu lub zasad korzystania z Powierzchni lub terenu Fetisch Chateau. W przypadku, gdy z związku z wyproszeniem osoby dla Gościa najem Powierzchni okaże się bezcelowy i Gość odstąpi od Umowy, Gościowi jest zwracana cena w części za niewykorzystany czas najmu.
 5. W przypadku gdy osoba, która:
  • – została wyproszona z Fetish Chateau w sytuacji o której mowa w ust. 4 oraz została poinformowana o zakazie wstępu w przyszłości;
  • – lub której odmówiono wstępu do Fetish Chateau i została poinformowana o zakazie wstępu na przyszłość;

  zostanie wyproszona, a Gościowi nie przysługuje zwrot płatności niezależnie od tego, czy taka osoba miała status Gościa, czy Osoby Towarzyszącej.

 6. Goście oraz Osoby Towarzyszące są zobowiązane korzystać z Powierzchni Fetish Chateau w sposób należyty i niezakłócający spokoju osób postronnych oraz sąsiednich nieruchomości, w szczególności w godzinach nocnych, tj. od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 7. W Fetish Chateau jest każdy mile widziany niezależnie od płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy lub religii.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć lub filmów osobom postronnym znajdującym się na Powierzchni Fetish Chateau bez ich zgody. Gość i Osoby Towarzyszące są uprawnione jedynie do robienia zdjęć, filmów lub nagrań dźwiękowych wyłącznie osobom ze swojej rezerwacji. W Fetish Chateau obowiązuje całkowita dyskrecja.
 9. Gość oraz Osoby Towarzyszące zobowiązane są pozostawić Powierzchnię w stanie w jakim zastali Powierzchnię. W przypadku konieczność sprzątania ponad standardowo przyjęty sposób, Gość może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów sprzątania lub usuwania szkód. Należy pamiętać, aby opuszczając Powierzchnię Fetish Chateau, wykorzystane Przedmioty odłożyć na miejsce przeznaczone do dezynfekcji (niezależnie Gość jest zobowiązany do wstępnego oczyszczenia Przedmiotów środkiem do tego przeznaczonym), zgasić światła, wyłączyć elektryczne urządzenia, zakręcić wodę i zamknąć drzwi.
 10. Istnieje całkowity zakaz korzystania z przedmiotów, w szczególności elektrycznych nie spełniających norm obowiązanych dla tego rodzaju urządzeń w UE, np. urządzeń o innym napięciu.
 11. Na całej Powierzchni i na terenie Fetish Chateau obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym również elektronicznych papierosów poza miejscami wyłącznie do tego przeznaczonymi, tj. palarnia mieszcząca się na poziomie -1 na tyłach Dark Room
 12. Kara za niestosowanie się do zakazu z punktu powyższego wynosi 950 zł
 13. Istnieje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren i Powierzchnię Fetish Chateau, chyba, że za uprzednią i wyraźną zgodą Fetish Chateau.

§ 6.

 1. Gość oraz Osoby Towarzyszące ponoszą całkowita odpowiedzialność faktyczną i prawną z tytułu uszkodzenia mienia, w szczególności budynku, Wyposażenia i Przedmiotów udostępnionych do korzystania. W przypadku wystąpienia szkody, Gość lub Osoby Towarzyszące są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić Fetish Chateau.
 2. Gość ponosi całkowitą i solidarną odpowiedzialność za Osoby Towarzyszące.
 3. Gość i Osoby Towarzyszące korzystają z wyposażenia oraz Przedmiotów udostępnionych w Fetish Chateau wyłącznie na własną odpowiedzialność. Gość oraz Osoby Towarzyszące są zobowiązane przed korzystaniem z poszczególnych Przedmiotów lub Wyposażenia zapoznać się z instrukcją obsługi. Zapoznanie się z Menu Fetish Chateau nie stanowi zapoznania się instrukcją obsługi o której mowa w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub warunków korzystania z Powierzchni Fetish Chateau, Fetish Chateau jest uprawnione do zaprzestania świadczenia usługi i wyproszenia Gościa oraz Osób Towarzyszących z Powierzchni i terenu Fetish Chateau. W takim przypadku Gościowi nie przysługuje zwrot płatności z tytułu niewykorzystanej rezerwacji. Ponadto Gość i Osoby Towarzyszące mogą zostać zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio z ich winy oraz pokrycia wszelkich kosztów powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z Powierzchni Fetish Chateau i przedmiotów tam się znajdujących, w tym również utraconych korzyści, w szczególności zapłaty odszkodowania w kwocie odpowiadającej czynszu za najem Powierzchni za czas przestoju wynajmu z powodu konieczności likwidacji wszystkich szkód.
 5. Istnieje całkowity zakaz wynoszenia jakichkolwiek Przedmiotów i Wyposażenia z Powierzchni Fetish Chateau. Wyposażenie i Przedmioty stanowią własność Fetish Chateau i każde przywłaszczenie lub kradzież będzie zgłaszana do organów ścigania.
 6. Nałożenie kary pieniężnej nie wyklucza dochodzenia przez Fetish Chateau odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7.

 1. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Gość może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Fetish Chateau contact@fetishchateau.com W treści reklamacji Gość powinien opisać swoje zastrzeżenia i określić swoje żądanie.
 2. W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Fetish Chateau rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

§ 8.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem pozostawionych danych osobowych jest EVIL ART, NIP 5272929327 REGON 386310307, adres e-mail: contact@fetishchateau.com
 2. Jeśli Gość ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez FC, a także przysługujących uprawnień, może skontaktować z FC za pomocą adresu contact@fetishchateau.com
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie Gościa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dane osobowe Gościa przetwarzane będą:
  • a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – f) RODO w celu zawarcia z Gościem umowy najmu z FC i wykonania zawartej z Gościem umowy.
  • b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a także wykonania ciążących na FC obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
  • c) na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Gościa zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Gościem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez FC działań na Gościa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na FC obowiązku prawnego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem Gościa danych osobowych przysługują Gościowi następujące uprawnienia:
  • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • iii. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • iv. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • v. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • i. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • iii. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • i. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • ii. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Gościa zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Gościowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6 Gościa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które pomagają prowadzić działalność Fetish Chateau, tj. prowadzić stronę internetową, a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.
 10. Gościa dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności Fetish Chateau.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Gościa danych osobowych, przysługuje Gościowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

§ 9.

 1. Treści zamieszczane na stronie Fetish Chateau stanowią własność Fetish Chateau lub osób trzecich od których Fetish Chateau otrzymał zgodę na korzystanie.
 2. Wszelkie treści umieszone na stronie Fetish Chateau są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.

§ 10.

 1. Poprzez rozpoczęcie korzystania z powierzchni Fetish Chateau przez Gościa lub Osoby Towarzyszące, Gość i Osoby Towarzyszące potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniem.
 2. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich przebywających na Powierzchni Fetish Chateau osób.
 3. Strony obowiązuje prawo polskie.
 4. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 5. Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania rezerwacji.
 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Fetish Chateau.